Geologia

Geotechnika

gałąź inżynierii ściśle związana z inżynierią lądową

Jest to nauka zajmująca się właściwościami gruntu pod kątem projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych.
W ramach badań geotechnicznych wyróżnia się trzy etapy:

* badania wstępne
* badania w fazie wykonywania budowli
* kontrola zachowania się górotworu i weryfikacja wyników badań w fazie użytkowania budynku lub budowli

Geologia inżynierska

określa warunki wodno-gruntowe

Geologia inżynierska określa warunki wodno-gruntowe dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych. Głównym przedmiotem badań geologii inżynierskiej w Polsce są osady czwartorzędowe, ponieważ grunty tego wieku pokrywają ok. 80% powierzchni Polski.
Badania i studia geologiczno-inżynierskie są prowadzone dla potrzeb projektów:

* budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłowego,
* infrastruktury publicznej i przemysłowej (oczyszczalnie ścieków, ujęcia wód, wodociągi, gazociągi, ropociągi, systemy kanalizacyjne, tunele (kolejowe i drogowe), kanały, zapory, linie kolejowe, linie metra, drogi, mosty, lotniska, porty, bazy i obiekty wojskowe itp.),
* kopalni z towarzyszącą infrastrukturą,
* rezerwatów i programów ochrony środowiska,
* inżynierii wybrzeża, zabezpieczeń stabilności klifów i nabrzeży,
* platform wiertniczych, rurociągów podmorskich, kabli podmorskich itp.

Hydrogeologia

nauka o wodach podziemnych

Hydrogeologia – nauka o wodach podziemnych i procesach wzajemnego oddziaływania podziemnej hydrosfery, atmosfery, biosfery, litosfery jak i samego człowieka.
Inne działy hydrogeologii to:

* Hydrogeologia górnicza, zwana też kopalnianą.
* Hydrogeologia regionalna.
* Hydrogeologia środowiskowa, zwana też ochronną.
* Hydrogeologia złożowa.

Geologia złożowa

to dział geologii zajmujący się wyszukiwaniem

Geologia złożowa zajmuje się również badaniem i udostępnianiem złóż surowców mineralnych, których eksploatacja ma sens ekonomiczny. Jako samodzielna nauka powstała z końcem XIX wieku w wyniku badań A. Groddecka i A.W. Stelznera. Geologia złóż klasyfikuje złoża pod względem rozpoznania i użyteczności a także ze względu na miejsce powstania złoża.